7 marca swoją działalność rozpoczęło Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2018

Zadaniem Centrum jest promowanie polskiego dorobku
z zakresu nauk prawnych za granicą,

a także wspieranie polskich pracowników naukowych
(np. w przygotowywaniu publikacji obcojęzycznych) oraz
w aktywnym uczestnictwie w prestiżowych konferencjach międzynarodowych.

Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych

stworzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego będzie składa się z komórek organizacyjnych w Warszawie oraz w Kijowie. Ta ostatnia funkcjonuje w trybie international gateway, z powodzeniem stosowanym w ramach czołowych anglosaskich uniwersytetów.

Jednym z głównych problemów polskiej nauki, zwłaszcza w obszarze nauk prawnych, jest jej lokalny charakter. Przejawia się on w braku dostatecznie rozwiniętej współpracy międzynarodowej, a w konsekwencji w ograniczonej wiedzy na temat dorobku naukowego ośrodków zagranicznych oraz jeszcze mniejszej wiedzy naukowców z zagranicy o osiągnięciach polskich akademików.

Dlatego tak istotną częścią projektu jest utworzenie stałego przedstawicielstwa w Kijowie.

Przedstawicielstwo realizuje szereg precyzyjnie określonych zadań związanych z promocją polskiej nauki prawa na wschodzie Europy.

Najważniejsze zadania Przedstawicielstwa to:

  • upowszechnianie wiedzy na temat instytucji prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • edukacja w zakresie doświadczeń zdobytych w trakcie tzw. transformacji ustrojowej,
  • naświetlanie procesu dostosowywania wewnętrznych regulacji do standardów wymaganych w Unii Europejskiej,
  • działanie na rzecz intensyfikacji polsko-ukraińskiej współpracy naukowej,
  • wspieranie wspólnych inicjatyw badawczych,
  • pośredniczenie w nawiązywaniu relacji pomiędzy reprezentantami krajowego środowiska naukowego z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami

Przedstawicielstwo otwierane w Kijowie

obsługiwane jest przez zespół ukraińskojęzycznych oraz rosyjskojęzycznych pracowników

Przedstawicielstwo otwarte w Kijowie obsługiwane jest przez zespół ukraińskojęzycznych oraz rosyjskojęzycznych pracowników, doskonale zorientowanych w realiach tamtejszego systemu szkolnictwa wyższego oraz dysponujących niezbędnymi kontaktami i doświadczeniem w działalności społecznej.

Ich podstawowym zajęciem jest organizowanie, koordynowanie, promowanie oraz wspieranie wszelkich form współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – na różnorakich płaszczyznach i poziomach – z reprezentantami ukraińskiej kadry naukowej, doktorantami, studentami, absolwentami, organizacjami pozarządowymi oraz tamtejszym środowiskiem biznesowym.

W obszarze działań nie brakuje inicjowania wszelkich innych form współdziałania pomiędzy polską nauką prawa a partnerami reprezentującymi ukraińskie społeczeństwo obywatelskie.