Przedstawicielstwo w Kijowie

Przedstawicielstwo w Kijowie

Zadaniem przedstawicielstwa jest organizowanie, koordynowanie, promowanie oraz wspieranie wszelkich form współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – na różnorakich płaszczyznach i poziomach. Pracownicy przedstawicielstwa pełnią rolę reprezentantów czołowego polskiego wydziału prawa na Ukrainie oraz pośredników zobowiązanych do udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów zarówno ze strony polskiej (kraju wysyłającego), jak i zainteresowanych taką współpracą osobom z Ukrainy (kraju przyjmującego).

Stała obecność pracowników-reprezentantów czołowego polskiego wydziału prawa jest kluczowa dla tak znaczących działań jak:

  • organizowanie konferencji, seminariów oraz innych imprez naukowych,
  • koordynacja stałych pól międzynarodowej współpracy akademickiej (grupy robocze, badania i zespoły badawcze, programy grantowe),
  • ożywianie wymiany pracowników naukowych oraz studentów,-
  • tworzenie publikacji prezentujących spojrzenie obu (bliskich sobie zresztą) kultur prawnych,-
  • wymiana i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz upowszechnianie dorobku naukowego (włącznie ze sporządzaniem tłumaczeń).

Funkcjonujące w Kijowie przedstawicielstwo jest ważnym forum współpracy pomiędzy polską nauką, a podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na ukraińskim rynku oraz organizacjami tamtejszego „trzeciego sektora”. Jest również skutecznym narzędziem do pozyskiwania ekspertów, których specjalistyczna wiedza w materii prawno-ustrojowej jest wykorzystywana w procesie reform oraz przyczynia się do ożywienia współdziałania polskich i ukraińskich think-tanków oraz budowania biznesowych organizacji branżowych.