Szkoła
Prawa Polskiego

header_blue_background.png

Szkoła Prawa Polskiego

Na Wydziale Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki została utworzona, we współpracy i pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Prawa Polskiego.

Inicjatorem i fundatorem Szkoły jest Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych WPiA UW.

Celem Szkoły jest promocja polskiej nauki prawa, propagowanie wiedzy o polskim prawie poprzez nauczanie polskiego języka prawniczego oraz podstaw polskiego systemu prawa, a także wspieranie integracji studentów oraz młodych naukowców z Ukrainy i Polski między innymi poprzez wspólne: zajęcia lekcyjne, zajęcia praktyczne, udział w konferencjach międzynarodowych, warsztatach językowych, stażach naukowych, związanych z badaniem polskiej doktryny prawnej oraz polskiego ustawodawstwa.

Studia w Szkole mają charakter studiów uzupełniających, trwają trzy semestry i kończą się uzyskaniem dyplomu.

Studia w Szkole składają się z dwóch części: jeden semestr polega na uczestniczeniu w zajęciach z zakresu polskiego języka prawniczego, kolejne dwa semestry obejmują zajęcia z poszczególnych gałęzi prawa polskiego.

Słuchaczy Szkoły mają możliwość zapoznania się z podstawowymi instytucjami prawa polskiego, a w szczególności z zagadnieniami z zakresu: podstawowych pojęć prawa polskiego, rozwoju historycznego prawa na ziemiach polskich, relacji między prawem polskim a prawem Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz sądownictwa, prawa i postępowania administracyjnego, prawa prywatnego (cywilnego), prawa rodzinnego i prawa spadkowego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy i prawa migracyjnego, prawa handlowego, prawa publicznego gospodarczego, prawa podatkowego i prawa celnego, prawa karnego oraz prawa postępowania (sądowoadministracyjnego, cywilnego, karnego).

Dla najlepszych absolwentów Szkoły przewidziane są staże w instytucjach naukowo-badawczych, biznesowych lub na WPiA UW (zapewniony dojazd i zamieszkanie) lub w polskich jednostkach działających w Ukrainie.

Informacje o rekrutacji i przebiegu zajęć:

 1. Słuchaczem Szkoły może zostać osoba władająca językiem polskim na poziomie podstawowym (B1), zainteresowana studiowaniem polskiego języka prawniczego oraz prawa polskiego.
 2. Do części merytorycznej zajęć prowadzonych w Szkole dopuszczona będzie osoba, która odbędzie zajęcia językowe oraz zda test językowy.
 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły powinna w ogłoszonym terminie złożyć drogą mailową (o.radyszewska@wpia.uw.edu.pl) następujące dokumenty:
  1. list motywacyjny z prośbą o przyjęcie,
  2. CV,
  3. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie podstawowym.
 4. Zarząd Szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu do grona Słuchaczy na podstawie złożonych dokumentów. W razie braku dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, kandydat jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną, którą odbywa się w języku polskim.
 5. Studia w Szkole będą uruchomione pod warunkiem przyjęcia przynajmniej 15 słuchaczy. Po zakwalifikowaniu się na studia Słuchacz podpisuje deklarację, na mocy której zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich zajęciach Szkoły i przestrzegania przepisów niniejszego Statutu.
 6. Zajęcia z kursu języka polskiego prawniczego prowadzone są 3 razy w tygodniu przez wykładowców Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki, zaś zajęcia z prawa polskiego prowadzone są przez wykładowców WPiA Uniwersytetu Warszawskiego w systemie zaocznym, tzn. w piątki po południu (ok.13.30 – 18.00) i soboty przed południem (ok. 10.00 – 15.00).
 7. Słuchacz jest zobowiązany do zaliczenia 80% spośród ogółu prowadzonych w Szkole przedmiotów. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej albo ustnej.
 8. Po ukończeniu Szkoły Słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia Szkoły podpisany przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekana Wydziała Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki.

Przedstawicielstwo Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki

W celu realizacji postanowień Umowy o współpracy naukowej i akademickiej pomiędzy Wydziałem Prawa Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zawartej w dniu 27 stycznia 2017 r. w Kijowie, a także w celu umocnienia wieloletniej współpracy między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską w zakresie edukacji oraz wsparcia i rozwoju nauki języka polskiego i prawa polskiego, pogłębienia wzajemnych relacji i współpracy pomiędzy narodami Ukrainy i Polski, postanawiono utworzyć Przedstawicielstwo Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki.

Celem działalności przedstawicielstwa CPPNP na Wydziale Prawa KUN imienia Tarasa Szewczenki jest:

 1. upowszechnienie dorobku badaczy polskich z obszaru nauk prawnych,
 2. stworzenie platformy do współpracy polskich naukowców z WPiA UW z naukowcami z KUN imienia Szewczenki, a także umocnienie już istniejącej współpracy oraz nawiązanie nowych kontaktów,
 3. upowszechnianie wyników badań naukowych w dziedzinie prawa oraz dostarczanie wiedzy o najnowszych publikacjach i badaniach aktualnie prowadzonych na WPiA UW,
 4. zainicjowanie i koordynowanie stałych wymian pracowników naukowych oraz studentów z Polski i Ukrainy,
 5. stworzenie nowych oraz rozszerzenie dotychczas istniejących pól współpracy pomiędzy środowiskiem studentów oraz absolwentów polskich i ukraińskich.

Przedstawicielstwo CPPNP na Wydziale Prawa KUN imienia Tarasa Szewczenki realizuje swoje cele poprzez:

 1. utworzenie i prowadzenie Szkoły Prawa Polskiego na Wydziale Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki,
 2. organizowanie wzajemnych programów z zakresu visiting scholars oraz visiting professors,
 3. organizowanie wspólnych konferencji i seminariów naukowych,
 4. powoływanie polsko-ukraińskich grup roboczych,
 5. inicjowanie wspólnych badań naukowych,
 6. inicjowanie wspólnych wniosków grantowych,
 7. inicjowanie publikacji naukowych,
 8. organizowanie wymiany i udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Koordynatorem Przedstawicielstwa CPPNP na Wydziałe Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki jest doc dr Ołesia Radyszewska. Przedstawicielstwo CPPNP znajduje się w lokalu nr 134 Głównego budynku Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki pod adresem ul. Wolodymyrska 60,01-601 Kijów, Ukraina.