Zasady
działania

zasady.jpg

Zasady działania

Zasady działania Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych określone są przez poniższy regulamin, którego przestrzeganie bezwzględnie obowiązuje wszystkie podmioty zainteresowane. CPPNP pomaga pracownikom i doktorantom WPiA UW w umiędzynaradawianiu ich dorobku naukowego poprzez udzielanie wsparcia w wydawaniu artykułów w prestiżowych czasopismach zagranicznych oraz w ubieganiu się o udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. Niniejszy dokument – zwany dalej: „Zasadami” – określa reguły świadczenia wyżej wymienionej pomocy oraz jej ograniczenia.

I.

W rozumieniu niniejszego dokumentu:

  1. „pracownikiem” WPiA UW jest osoba, która w odpowiednim terminie złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie jej osoby do liczby N w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015, poz. 2015);
  2. „tekstem naukowym” jest opracowanie prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, sporządzone w zgodzie ze standardami akademickimi niniejszego dokumentu;

II.

CPPNP realizuje powyższe zadania poprzez:

  1. wyszukiwanie i udostępnianie na stronie Internetowej CPPNP informacji o czasopismach naukowych i konferencjach;
  2. finansowanie proofreading artykułów naukowych napisanych w językach kongresowych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) oraz tłumaczeń artykułów naukowych na rosyjski i ukraiński, o ile artykuły te są przeznaczone do opublikowania w czasopismach naukowych;
  3. pomoc w wynajdowaniu danych kontaktowych do redakcji czasopism naukowych oraz organizatorów konferencji.

III.

CPPNP nie finansuje tłumaczeń tekstów naukowych na języki kongresowe inne niż rosyjski ani wyjazdów na konferencje naukowe w celu wygłoszenia na nich referatu.

IV.

CPPNP nie finansuje również tłumaczeń ani proofreading tekstów monografii naukowych oraz tekstów naukowych, które miałyby się ukazać jako rozdziały w monografiach lub w ramach publikacji pokonferencyjnych.

V.

Na pomoc ze strony CPPNP liczyć mogą wszyscy doktoranci oraz pracownicy naukowi, którzy afiliują swoje publikacje przy WPiA UW.

VI.

Zastrzega się, iż miesięczny limit tekstów, które mogą być przyjęte i procedowane przez CPPNP to 6 tekstów naukowych.

VII.

Zastrzega się również, iż możliwe jest nieprzyznanie pomocy doktorantowi lub pracownikowi naukowemu z uwagi na nienaukowy charakter tekstu. W przypadku zaistnienia wątpliwości odnośnie do charakteru przedłożonego tekstu, pracownicy CPPNP przedstawiają sprawę Dziekanowi WPiA UW, który podejmuje ostateczną decyzję odnośnie do udzielenia wsparcia.

VIII.

CPPNP dysponuje zatwierdzoną przez Dziekana WPiA UW listą prestiżowych naukowych czasopism zagranicznych, udostępnioną na jego stronach internetowych. Pracownicy i doktoranci chcący opublikować swoje teksty naukowe w czasopismach ujętych na liście, mogą liczyć na sfinansowanie proofreading oraz tłumaczeń (w przypadku, gdy językiem publikacji w czasopiśmie ma być rosyjski lub ukraiński).

IX.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach CPPNP finansuje także proofreading tekstu, który ma zostać opublikowany w prestiżowym zagranicznym naukowym czasopiśmie prawniczym nie ujętym na liście, o której mowa wyżej.

X.

Ponadto sfinansowany może zostać również proofreading tekstu naukowego o tematyce prawniczej lub około prawniczej, przeznaczonego do opublikowania w czasopiśmie naukowym nie znajdującym się na liście, ale indeksowanym w części A wykazu MNiSW z co najmniej 20 punktami.

XI.

Osoby pragnące skorzystać ze wskazanych wyżej form finansowania przedstawiają CPPNP propozycję tekstu naukowego. Pracownicy CPPNP pomagają w wybraniu co najmniej dwóch czasopism naukowych z listy (lub też spoza niej, o ile spełnia ono kryterium określone w ust. 10), do których tekst zostanie wysłany po proofreading lub tłumaczeniu. Wybranym czasopismom nadaje się priorytet.

XII.

Autor artykułu zobowiązuje się na piśmie, że podda go procedurze recenzyjnej w co najmniej dwóch czasopismach ustalonych wspólnie z CPPNP, począwszy od tego uznanego w danym przypadku za bardziej priorytetowe. Jeżeli tekst nie zostanie przyjęty do publikacji w pierwszym z czasopism, wówczas przesyłany jest do drugiego. Dopiero jeżeli tekst nie zostałby zaakceptowany w żadnym z czasopism, których dotyczyło zobowiązanie, autor może skierować go do publikacji do innego czasopisma, bez obowiązku konsultacji z CPPNP.

XIII.

Jeżeli ustalone z CPPNP priorytetowe czasopismo pobiera opłatę publikacyjną, a przesłany artykuł zostanie w nim przyjęty do publikacji, opłata publikacyjna pokrywana jest z budżetu CPPNP.